» Palivové hospodářství biomasy

cz en

Palivové hospodářství biomasy

Hlavní stránka » Technická řešení » Projekty » Palivové hospodářství biomasy

Společnost PEEM, spol. s r.o. nabízí řešení uceleného systému skladování, vážení a dávkování biomasy do toku uhlí - Kompletní palivové hospodářství biomasy. Systém je svým způsobem unikátní, protože představuje ucelené řešení pro teplárny, pracující s práškovými nebo i roštovými kotli a dovoluje jim velkou variabilitu při použití alternativních paliv a jejich kontinuálním spalování.

Popis zařízení a funkce

Zařízení se skládá z krytého zásobníku biomasy, který je umístěn pokud možno co nejblíž stávajícímu kanálu dopravy uhlí. Zásobník se zaváží ze strany kolovým nakladačem. Zásobník je vybaven pohyblivou podlahou s táhly (počet táhel je variabilní a odvisí od velikosti zásobníku - obvykle tři táhla), na kterých jsou namontována jednotlivá hrabla. Hrabla postupně posunují biomasu z prostoru vlastního zásobníku do příčného šnekového podavače. Polohy pohyblivé hydraulické podlahy jsou snímány limitními spínači umožňující automatický provoz. Pohyblivá podlaha je ovládána hydraulickou jednotkou. Šnekový podavač je řešen jako žlabový spirálový, motoricky ovládaný, s frekvenčním měničem. Výpad ze šnekového podavače je propojen se vstupem na dávkovací pásovou váhu, umístěnou přímo pod ním v samostatné místnosti, nejlépe bezprostředně nad uhelným kanálem. Z váhy biomasa propadne skluzem na stávající dopravník uhlí do jeho proudu. Pokud to dispoziční řešení nedovolí, je potřeba do linky vložit dopravní zařízení ( šnekový, pásový dopravník ), kterým biomasa překoná potřebnou vzdálenost k místu dávkování do proudu uhlí.

Vlastní podávací zásobník se skládá z betonové podlahy a bočních stěn, které jsou tvořeny vyjímatelnými smrkovými trámci. Zásobník je zastřešen. Výška bočnic (mimo vstupní strany) je variabilní. Ze strany nakládky jsou vždy v jednom poli (podle potřeby) trámcové bočnice sníženy na vhodnou manipulační výšku dle potřeby obsluhy navážení. Biomasa je skladována do výšky cca 3 m. Objem zásobníku je navržen podle potřeby, může činit cca 100 až 200 m3, t.j. cca 20 až 40 t při biomase o nízké sypné hmotnosti (200 kg/m3 ). Při vyšší sypné hmotnosti hmotnost skladovaného biopaliva relevantně roste.

U vážení a dávkování biomasy se jedná klasický regulační obvod. Protékající množství materiálu vynášené podávacím zařízením ze zásobníku je měřěno a hodnota okamžitého dopravovaného množství (t/h) je porovnávána s hodnotou žádanou. Podle rozdílu těchto dvou hodnot je regulován výkon objemového podávacího zařízení. Váha je vybavena frekvenčním měničem. Součástí váhy je vážní elektronika, která zajišťuje výše uvedenou regulaci a která přímo komunikuje s frekvenčním měničem předřazeného šnekového podavače.

Výkon dávkování závisí od sypné hmotnosti dávkovaného materiálu a může činit až cca 12 t/hod pro slámu (200 kg/m3).

Provoz celého hospodářství je plně automatický, je začleněno do nadřazeného řídícího systému a podléhá řízení a kontrole z centrálního velína teplárny.

Podrobné informace a užití naleznete v technickém listu ke stažení zde

Systém zásobníku s pohyblivou podlahou lze samozřejmě použít nejen při dávkování biomasy v případě tepláren, ale i pro další aplikace - dávkování podobnách hmot/paliv v jiném průmyslu: cementárny, dřevozpracující průmysl, vlastní výroba biopaliv, zemědělství atd…

Palivové hospodářství biomasy Palivové hospodářství biomasy Palivové hospodářství biomasy

Palivové hospodářství biomasy